Dohoda o užívání stránek

Užíváním, tzn. vstupem na internetové stránky www.vyvazenezdravi.cz, uzavíráte Dohodu o užívání stránek (dále jen “dohoda”) s provozovateli stránek (viz. kontakt). Za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním těchto internetových stránek vám či třetí osobě v důsledku porušení takovéto dohody nenesou provozovatelé stránek odpovědnost a vy jste povinni nahradit nárokující straně škodu v plném rozsahu a výši. Provozovatelé stránek nenesou žádnou odpovědnost za špatné použití či nesprávnou interpretaci zde prezentovaných informací.
Upozorňujeme, že tyto internetové stránky působí pouze jako informační zdroj. V žádném případě nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči!
Zde se neposkytují služby dle Zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. zvláště ne § 2 b) konzultační služby, jejichž účelem je posouzení individuálního léčebného postupu, popřípadě navržení jeho změny nebo doplnění, a další konzultace podporující rozhodování pacienta ve věci poskytnutí zdravotních služeb prováděné dalším poskytovatelem zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“) nebo zdravotnickým pracovníkem, kterého si pacient zvolil.
Sami jste zodpovědní za své zdraví a dle zákona jste povinni v případě potíží vyhledat svého ošetřujícího lékaře, případně pohotovost nebo jiného poskytovatele.
Obsahem stránek jsou informace určené pro širokou veřejnost, není-li uvedeno jinak. Obsahem stránek jsou populárně naučné texty, odborné texty, články odborníků na zdraví, výživu, lékařů, léčitelů a zkušenosti provozovatelů stránek, případně uživatelů výše jmenovaných stránek.
Stránka je databází podle § 88 zákona 121/2000 Sb. o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím a článkům náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a zřizovateli databáze podle zákona. Všechny informace a grafické prvky prezentované na webových stránkách společnosti jsou v rámci existujících právních předpisů předmětem ochrany autorských práv a ostatních práv na ochranu duševního vlastnictví. Dokumenty zveřejněné na těchto webových stránkách mohou být reprodukovány pouze pro nekomerční a osobní použití, přičemž musí být dodržena veškerá výše uvedená ustanovení o ochraně autorských práv nebo ostatních práv na ochranu duševního vlastnictví. Informace obsažené na těchto webových stránkách nesmí být kopírovány, vystavovány, stahovány, měněny, reprodukovány či šířeny jiným způsobem ke komerčním účelům bez výslovného písemného souhlasu uděleného společností.
Žádná sekce stránek, která má doporučující charakter, nenahrazuje lékařskou péči, slouží jako alternativní a nezávazný zdroj informací pro ty uživatele, kteří jsou svéprávní a jsou schopni nést za své jednání plnou odpovědnost. Provozovatel těchto internetových stránek upozorňuje, že nenese žádnou odpovědnost ze škody na zdraví uživatele či třetích osob vyplývajících z použití informací uveřejněných na těchto internetových stránkách.